Armita

@908186735

مهم نیست زندگی چی به سمتت پرتاب کنه چیزی که تو ازش میسازی مهمه ؛)