شيہٰہۧطانہةة

@1089050712

:عــندما تــعطي شــخص اڪــبر مـن حـجمه يــصبح ﺂبــڹ ڪــححبه 💗⠀🖤🚶‍♂ذي قہآرجہيه