ಟ್ರೋಲ್ ಉಪ್ಪಿ

@691810191

ಹೆಣ್ಣ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದ್ರೇ ಕೊಟ್ರೇ ದೆಂಗ್ ದೇವ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.