اعتماد

1421461

اینجا دردنیای من گرگهاهم افسردگی مفرط گرفته اند گوسفند نمی درندبه نی چوپان گوش میسپارندوگریه میکنند