🎭ಸಿರಿಕನ್ನಡ 🎭

Likee ID: sannidhisannidhi

Scorpio

#ಕೋಪ_ಒಬ್ಬರನ್ನು_ಸೊಲಿಸಿದ್ರೆ_😌 #ನಗು_ನೂರು_ಜನರನ್ನು_ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ___👍❤️ ಸಿರಿಕನ್ನಡ