Tậʼnẕềềṁ Bậĸħşħĩ

Likee ID: 59090244

28

Capricorn

Mềṟậ jậẕbậ ħậĩ ĸúçħ ĸậṟ ȡĩĸħậʼnề ka ǥậỳş ȡúậ ĸậṟö ṁềṟề ḻĩỳề...{Băḳĥṡĥȋ вóɣ}